Högteknologisk godshantering vid

Vänerterminalen

Vänerterminalen i Karlstad är vår volymmässigt största resurs för lagring och godshantering. På uppdrag av våra kunder magasineras, bearbetas och omlastas i första hand pappersprodukter mellan olika lastbärare.

På Vänerterminalen tas lastbilar emot 24 timmar per dygn, året om.

Gods sorteras och lastas i sekvens efter avrop. Effektiviteten säkras av IT-baserade lagerlösningar med streckkodläsning av godset och dataskärmar i truckarna.

Järnvägsspår löper ända in i terminalen vilket gör det möjligt att klara all lastning under tak. Vänerterminalen har också egna kajplatser och kapacitet att hantera mer än 800 000 ton gods per år.

 

Elektronisk godshantering

Sedan 1998 utförs all gods- och dokumentinformation med Vänerterminalens största kunder helt elektroniskt.

Terminalen har ett stort antal truckar utrustade med datorer och streckkodsläsare. Allt inkommande gods avläses direkt från trucken och truckföraren får automatiskt information om var och hur godset ska lagerläggas. Information från truckdatorn uppdaterar lagerhotellet med lagerplats för godset.

Lastinstruktioner, med information om vilket gods som ska levereras, skickas från kunden. Truckföraren lastar och läser rullarna utifrån den mottagna informationen och returnerar ett svarsmeddelande som bekräftelse på lastade rullar samt lastbärarinformation. Allt informationsutbyte sker via standardiserade EDI-meddelanden.

Den elektroniska godshanteringen innebär högre säkerhet på att rätt gods lastas samt en större effektivitet med dokumenthantering, spårbarhet och godskontroll.