Miljö

Ett samarbete med Vänerhamn innebär sunda värderingar kring transporters påverkan på natur och miljö. I vår miljöpolicy anges riktlinjerna för miljöarbetet.

Miljöpolicy

Vänerhamn ska i alla delverksamheter ständigt arbeta för att minska företagets påverkan av miljön.

Det innebär att:

  • Vänerhamn med utgångspunkt från gällande miljölagstiftning ska utveckla ett eget miljöledningssystem vars struktur uppfyller kunders och myndigheters krav.
  • Vänerhamn fortlöpande ska förbättra sina insatser för att minska såväl yttre som inre miljöpåverkan.
  • Vi i all verksamhetsstyrning ska ge miljömedvetenheten en central roll.

För att nå målen ska Vänerhamn:

  • Informera och kommunicera gällande lagverk, regelsystem och rutiner inom miljöområdet till alla anställda.
  • I företagets utbildningsplaner innefatta utbildning i både miljöbalk och arbetsmiljö.
  • Utveckla policy för inköp, hanteringsmetoder och teknik så att den för samhället lägsta marginalkostnaden alltid eftersträvas.