Växande volymer sågtimmer på Vänern

Växande volymer sågtimmer passerar varje vecka Vänern på sin väg mot sågverk runt om i Europa. Att exporten ökar beror bland annat på stigande efterfrågan, inte minst från Tyskland och Nordeuropa.

De europeiska sågverken har under många år fokuserat på att ta tillvara inhemsk gran som fallit offer för granbarkborren. Under senare år har man dock nått en situation där man även behöver öka sitt intag av råvara från andra håll. Importerat timmer används primärt för att tillgodose ett inhemskt behov men tyska sågverk nyttjar även svenskt ”barkborretimmer” till produktion av virke för den amerikanska marknaden.

Sågverken i övriga Europa har haft än större problem, såväl med barkborrar som med stormar. Produktionsvanan är därför stor och logistiken mera utvecklad vad gäller både barkborretimmer och långtidslagrat stormtimmer. Ökat intresse för nordisk skogsråvara är positiv för svenska skogsägare, inte minst sett till prisbilden. 

Fartyg som fraktar sågtimmer över Vänern lastar 3 000-3 500 m3. Timmerhantering förekommer framförallt i hamnarna i Karlstad och Otterbäcken. Slutdestinationerna för timret har hittills varit Tyskland, Polen och Estland.