Pråmexperiment på Göta älv

Det var en annorlunda syn som mötte det hundratal åskådare som samlades på kajen i Vänersborgs hamn en snöslaskig tisdag i början av mars. Ur mynningen till Göta älv anlöpte ett containerlastat pråmekipage som lossades och omlastades till väntande lastbil.

Innovativt experiment

Den fingerade omlastningen genomfördes för att visa och konkretisera ett nytt logistikkoncept utvecklat av Norrköpingsföretaget Avatar Logistics.

Företaget, som ägs av rederierna Erik Thun, Ahlmark Lines och holländska pråmrederiet VT Group, vill snarast möjligt få till stånd reguljärtrafik med containerpråm längs Göta älv.

Satsningen, som har tydliga miljömål, har sin bakgrund i EU:s ambition att flytta gods från väg till vatten. Målsättningen resulterade 2014 i ett nytt regelverk för pråmtrafik längs Sveriges inre vattenvägar (IWW).

Det är heller ingen tvekan om att pråmalternativet har en positiv inverkan på miljön.

– Enligt våra beräkningar kan ett normalt pråmfartyg lasta lika mycket gods som 200 lastbilar tillsammans, berättar Avatars VD Johan Lantz. Pråmen förbrukar samtidigt bara en tredjedel av energimängden.

Goda chanser till utveckling

I Avatars scenario trafikerar pråmarna i ett första skede sträckan Göteborg - Vänersborg. I förlängningen kan även trafik till övriga hamnar runt Vänern komma på tal.

Under demonstrationen sköts pråmen provisoriskt fram av en bogserbåt. Vid verklig lansering kommer ett EU-klassat inlandsfartyg att användas. Pråmen man tittat på är 89 meter lång och rymmer ett femtiotal containrar.

Fördelarna överträffar hindren

För att realisera projektet behöver regeringen fatta beslut om IWW-regelverket. Inlandssjöfarten måste likaså avgiftsbefrias och EU-modellen för lotsning behöver införas.

Planerna kräver också att lastplatser säkras i Göteborg och längs Göta älv samt att godshanteringen utvecklas i Vänersborgs hamn.

Uppsidan av projektet är samtidigt stor. Förutom den uppenbara miljöfördelen kan blivande pråmfraktköpare räkna med en mycket god transportekonomi.

Pråmprojektet möter lovord från de flesta håll. Hamn- och distributionsaktörer i Göteborgs hamn är positiva. Detsamma gäller Vänerhamn som skulle välkomna ytterligare gäster i sina hamnar.

- Det är bara att titta hur det ser ut på vägarna för att inse att behovet finns, säger Göran Lidström, Vänerhamns VD. För oss krävs vissa anpassningar av utrustningen men den investeringen tar vi gärna om vi vet att volymerna finns.