Positiva besked i ny nationell plan

31 augusti överlämnade Trafikverket sitt Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen för vägar, järnvägar, sjöfart och luftfart.

För västra Sverige – Hallands, Värmlands och Västra Götalands län – ligger fokus på att förbättra järnvägens tillförlitlighet men också på åtgärder för att utveckla inlandssjöfarten.

Till de konkreta beskeden hör – glädjande nog – en prioritering av ombyggnationen av slussarna i Trollhätte kanal. I förslaget konstateras att dagens slussar är byggda med gammal teknik och i alltför dåligt skick för att det ska vara realistiskt att rusta upp dem. Istället föreslås en ombyggnation med start senare delen av perioden 2024-2029.

– Det här är givetvis ett positivt och lugnande besked, säger Göran Lidström, Vänerhamns VD. Även om vi hela tiden trott på den här utgången känns det skönt att få bekräftat att slussarna finns med. 

Planförslaget går nu ut på remiss till berörda instanser. Remissynpunkter kommer att lämnas till regeringen, som förväntas fastställa planen under våren 2018.

Foto: Sjöfartsverket