Ny hamn i Lidköping

Omfattande investeringar i Lidköpings hamn

I början av sommaren tog Lidköpings Kommun ett beslut om storsatsningar i Lidköpings hamn. I en under våren slutförd konsultrapport konstateras att partier av hamnens västra delar är i så pass dåligt skick att de är olämpliga för hamnverksamhet. Kommunen ställer sig därför positiva till investeringar i hamnens östra delar där nya kaj- och terminalytor ska utveckla hamnen.

Beslutet som togs i kommunfullmäktige den 15:e juni var slutpunkten i en lång process med flera frågor involverade.

I en konsultrapport presenterad i februari 2020 konstateras att hamnens västra delar är i så pass dåligt skick att de är olämpliga för hamnverksamhet. Kajen har helt enkelt inte den bärighet som krävs för att på ett säkert sätt klara krandrift.

Parallellt har kommunen långt gångna planer på att använda Västra hamnen för andra ändamål. Inom ramen för storprojektet Hamnstaden planeras nya bostads- och rekreationsområden som ska binda ihop den nuvarande citykärnan med Vänern.

Kommunens överväganden landade i ett beslut om att i samarbete med Vänerhamn successivt avveckla verksamheten i Västra hamnen och att parallellt utveckla nya kaj- och terminalytor på hamnens östra sida, i anslutning till Vänerhamns nuvarande hamnområde.

Från Vänerhamns sida ser man mycket positivt på beslutet.

– Att få verksamheten samlad på samma sida av hamninloppet underlättar logistiken och våra egna arbetsflöden, säger Thomas Holmberg, Driftchef i Lidköping.

Under 2021 blir huvudfokus att schakta och iordningställa delar av de hårdgjorda ytor som kommer att täcka den nya hamnplanen. Till de första uppgifterna hör att genomföra de analys- och tillståndsarbeten som krävs.

– Projektet är omfattande och kommer att kräva såväl miljötillstånd och vattendomar som jobb med detaljplanen, säger Martin Lindskog, Teknisk chef på Vänerhamn.

Under åren som följer planeras ett färdigställande av nya kajer längs den nya hamnplanen samt muddring av hamnbassängen för att nå tillräckligt djup. Hamninloppet är också tänkt att breddas för att kunna ta emot större och bredare fartyg.

Lidköpings hamn ägs, liksom övriga hamnar längs Vänern, av kommunen. Vänerhamn arrenderar de ytor som är nödvändiga för att bedriva sin verksamhet. Beslut och finansiering av åtgärder kring hamnarna är kommunala frågor. Arbetet att verkställa planerna görs dock gemensamt.

På Vänerhamn ser man kommunens beslut och planer som en tydlig viljeyttring sett till hamnens framtid.

– Kommunen visar genom sitt handlande att man tycker hamnen är viktig, säger Thomas Holmberg. Investeringar i sjöfarten är också ett sätt att skapa rätt förutsättningar för regionens näringsliv.

Thomas Holmberg och karta över nya hamnen