Vänerhamn personuppgiftspolicy

Nya spelregler för hantering av personuppgifter

Fredagen den 25 maj träder den omtalade GDPR-lagstiftningen i kraft. En ny, europeisk dataskyddsförordning kommer hädanefter att reglera hur företag och organisationer ska hantera behandlingen av personuppgifter.

På Vänerhamn har vi förberett oss noga. Vi har kartlagt och värderat vårt informationsbehov och lagt fast rutiner för hur vi fortsättningsvis ska hantera personuppgifter från vår omgivning. Riktlinjer för hanteringen har samlats i vår Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig här på hemsidan. 

Tydliga riktlinjer

Vänerhamn hanterar enbart personuppgifter för att fullfölja våra åtaganden. I Personuppgiftspolicyn anges vilka uppgifter vi hanterar, ändamålen med informationsinsamlingen samt hur vi uppfyller kraven på rättslig grund

Dina rättigheter är viktiga

Den rättsliga grunden vilar på att personuppgiftshanteringen ska vara laglig, korrekt och ske på ett öppet sätt för den registrerade. 

Viktiga kriterier för att få hantera uppgifter är t.ex samtycke, rättslig förpliktelse, intresseavvägning eller att uppgifterna krävs för att kunna fullfölja ett avtal. Läs mer om detta i policyn.

Som enskild individ har du också när som helst rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varför vi behöver dem. Om du anser att uppgifterna vi förfogar över är felaktiga eller har behandlats i strid med lagstiftningen har du även rätt att begära att de rättas, blockeras eller tas bort.

Har du frågor kring Vänerhamns hantering av personuppgifter; kontakta:

Vänerhamn AB (Huvudkontor)
Stuvargatan 1
652 21 Karlstad
Tel. 054-14 48 60