Nu vet vi mer om statusen på våra kajer

De livslängdsbesiktningar av Vänerhamns kajer som inleddes för drygt ett år sedan har nu avancerat. Arbetet, som utförs i nära samarbete med Väner-kommunerna där hamnarna är belägna, visar på stora variationer sett till kajernas status. Inte överraskande kommer åtgärder att behöva genomföras för att kunna säkerställa en långsiktig och säker drift i hamnarna.

Kajernas status är, som nämnts i tidigare artiklar, i första hand en kommunal fråga. Vänerhamn arrenderar marken men kommunen på respektive driftsort ansvarar för att kajerna är i ett skick som svarar upp mot hamnverksamheten. Det är också på kommunernas initiativ som de aktuella besiktningarna genomförs.

Arbetet har kommit en bra bit på väg i flertalet hamnar. I Vänersborg, Lidköping och Kristinehamn har arbetet slutförts och rapporter lämnats. I Karlstad är besiktningen i det närmaste klar men ännu inte rapporterad. I Otterbäcken har arbetet ännu inte påbörjats.

Behovet av åtgärder varierar liksom kommunernas syn på de insatser som protokollen påkallar. I Vänersborg och Kristinehamn har frågorna debatterats utan att några beslut är tagna.

Längst gångna är diskussionerna i Lidköping där en eventuell omlokalisering från hamnens västra kaj till den östra sammanfaller med kommunens planer kring bostadsbyggande längs hamninloppet.

Den 15:e juni tog Lidköpings Kommun beslut om att satsa 105 Mkr på en ombyggnad av hamnen. Pengarna kommer att fördelas över ett antal år. Beslutet är mycket positivt och visar att våra ägare tror på vår verksamhet och är villiga att satsa för framtiden.