Konsekvenserna av en slusstängning utredda

På uppdrag av Trafikverket har konsultföretaget Technocean utrett konsekvenserna av en total nedstängning av slussverksamheten i Göta älv under byggnationen av nya slussar. Den 8:e juni presenterades utredningsresultatet.

Utredningen har bestått av enkäter och direkta kontakter med transportköpare, rederier och hamnaktörer runt Vänern. Utifrån inkomna svar har Technocean dragit slutsatser och målat upp tänkbara scenarier för transportmönster och Vänersjöfartens framtida utveckling.

Utredningens slutsatser kan sammanfattas enligt följande:

  • Att tillfälligt stänga slussarna en längre period kommer att få långtidskonsekvenser för Vänersjöfarten och för delar av näringslivet runt Vänern. Det kommer sannolikt att ta lång tid och bli mycket svårt att återta förlorade fraktvolymer.
  • Att ingen sjöfart skulle bedrivas i Vänern under flera år gör att hamnarna riskerar att få lägga ner sin verksamhet.
  • Det finns stora och viktiga industrier i Vänerregionen som kommer att drabbas mycket negativt av en tillfällig stängning. Investeringar och ombyggnationer kommer att behöva göras hos flera varuägare/hamnar för att kunna möjliggöra skeppning av godset i andra leder. Detta försvårar en återgång till Vänersjöfart och fördyrar berörda företags transporter. Det finns också en risk att företag överväger att flytta av dessa orsaker.
  • Vissa godsslag kommer permanent att övergå till andra transportvägar och kommer inte att återföras till Vänersjöfarten.
  • Väg-och järnvägsnätet kommer att ha kapaciteten att hantera de volymer som behöver flyttas men det kommer att leda till ökad trängsel och fler tunga lastbilstransporter på det svenska vägnätet.
  • Utredningens analys pekar på cirka 15% högre koldioxidutsläpp på grund av ökade lastbilstransporter då sjöfarten inte kan nyttjas.
  • En stängning kommer att få negativ påverkan på rederier som har stor del av sin verksamhet förlagd kring Vänern.
  • Fritidssjöfart och turism kommer att lida tydliga negativa konsekvenser under den stängda perioden. Nöjessjöfart som idag nyttjar Göta älv och Göta kanal kan inte komma fram i perioden och det kommer att medföra ett tydligt avbräck för turistindustrin i Vänern men också längs Göta kanal.

Utredningen, som presenterades för ett flertal av de aktörer som deltar i processen, kommer att ligga till grund för fortsatta diskussioner och beslut.