Hantering av tallolja i Karlstads hamn

Hanteringen av tallolja i Karlstads hamn är ett utmärkt exempel på Vänerhamns multimodalitet.

Tallolja är en restprodukt från tillverkning av pappersmassa, ett samlingsnamn på alla de substanser som kommer från massaråvarans kåda. Hantering av talloljan har förekommit i våra hamnar under många år.

Tomma tankcontainers ankommer hamnen med järnväg. Containrarna lagras sedan i hamnen för att så småningom transporteras med lastbil till pappersindustrin där tallolja fylls.

Fyllda tankcontainrar fraktas därefter tillbaka med lastbil till hamnen och lyfts tillbaka på järnvägsvagnar för sluttransport till den kemiska förädlingsindustrin. Produkterna Tallfettsyra och destillerad tallolja används främst för alkydfärgstillverkning samt som tillsats i driv- och smörjmedel.