Sjöfart i Vänern

Handlingsplan för ökad närsjöfart

Tillsättandet av Pia Berglund som Nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart är en tydlig signal från Regeringen om vikten man lägger på att flytta godsflöden från väg till sjöfart. Sedan sommarens artikel i personaltidningen har arbetet eskalerat och nyligen presenterades en handlingsplan som samlar åtgärderna som nu planeras för berörda myndigheter, kommuner och övriga aktörer som arbetar kring sjöfarten.

Flera kopplingar till Vänersjöfarten

I den fyrtio sidor långa handlingsplanen presenteras 62 åtgärdsförslag som ska stärka förutsättningarna för inrikes sjöfart och närsjöfart.

De avslutande 15 punkterna fokuserar på specifika åtgärder för de inre vattenvägarna.

Flera av åtgärdsförslagen har koppling till Vänersjöfarten.

1. Trafikverket kallar till ett högnivåmöte för utpekade områden i syfte att öka andelen gods på Vänern.

Tanken är här att hitta en samverkansmetod för insjöfarten med Vänern som nationellt pilotområde.
Trafikverket kommer att bjuda in ledningen för berörda myndigheter som Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen till ett möte i början av året.

På inbjudningslistan finns också berörda lokala och regionala aktörer som Vänerhamn, rederierna och andra medlemmar i VNR från varuägarledet samt kommunerna och regionerna.

2. Trafikverket utreder och identifierar vilka ytor, stickspår mm som kräver förbättringar för att möjliggöra överflytt samt hur förbättringar kan finansieras.

Här har Trafikverket startat upp en s.k åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som ska visa hur och vad som behöver kompletteras i infrastrukturen för att öka godstransporterna på järnväg respektive sjöfart, med pulsådern Värmlandsbanan som grund.

3. Trafikverket initierar aktiviteter där lots- och farledsavgifter sätts i fokus.

Här undersöks möjligheterna att använda s.k ”riskbaserad” lotsning men också förutsättningar för navigationsassistans från land. Dessutom görs en granskning av hur avgifter och regler påverkar överflyttning av gods.

Välkomna inititiativ

Göran Lidström, Vänerhamns VD, välkomnar de åtgärder som föreslås.

– Det är fantastiskt skönt att se att det som länge diskuterats i politiska sammanhang nu översatts till en konkret handlingsplan, säger Göran Lidström.

Pia Berglund, Nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart, bekräftar att mycket är på gång.

- Vi planerar som bäst för ett möte i Karlstad i mars, där vi tillsammans med kommuner, regioner och näringslivet ska slå fast en gemensam målsättning för Vänersjöfarten. Vi gör detta för att visa att sjöfarten på Vänern spelar stor roll för hela Sverige och inte bara för de närliggande regionerna. När beslutet om nya slussar i Trollhättan nu har kommit, behöver vi kraftsamla och se till att jobba även med andra frågor som verkar för överflyttning av gods till sjöfarten.

Pia Berglund