Fördjupad utredning av slussarna i Trollhättan

12 oktober publicerade Trafikverket sin fördjupade utredning kring sträckningen av de nya slussarna i Trollhättan.

Utredningen har syftat till att belysa följderna av att förlägga de nya slussarna i befintlig sträckning. Två huvudfrågor har lyfts fram.

Tekniska aspekter: Vad är tekniskt genomförbart? Vilka risker finns? Hur påverkas kulturmiljön runt slussområdet? Hur lång tid tar arbetet?

Konsekvenserna av ett stopp:  Vilka konsekvenser får ett långvarigt stopp för Väner-kommunerna, näringslivet, turistnäringen, rederierna och Vänerns hamnar?

Trafikverket kommer i utredningen till följande slutsatser:

  • Det är komplext men tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning. Alternativet ger inga uppenbara kostnadsfördelar och innebär ett stopp av all slussverksamhet i minst tre år.
  • Konsekvenserna för aktörerna runt Vänern blir allvarliga och gör att det blir svårt att uppnå syftet med nya slussar. Detta talar för att slussarna ska byggas vid sidan om dagens led.
  • För att slutgiltigt kunna ta ställning i frågan behövs mer information och ett nytt samråd. Tidsplanen för detta pekar på ett definitivt beslut först hösten 2023.

Mer information om utredningsresultatet och den fortsatta planeringen finner du på:

Utredningen om befintlig sträckning klar – nytt samråd nästa år - www.trafikverket.se

Foto: Trafikverket/Sofia Löfgren