Kajbesikning med Martin

Besiktning av kajer säkerställer framtiden

Runt om i våra hamnar pågår sedan något år tillbaka en livslängdsbesiktning av kajerna. I nära dialog med berörda kommuner granskas och värderas kajerna utifrån konstruktion, bärighet och slitage. Arbetet är viktigt för att kunna säkerställa en långsiktig och säker drift i hamnarna.

Under århundraden har fartyg av olika storlek trafikerat Väners vatten. I takt med den kommersiella sjöfartens utveckling har behovet av kajer som tål stora laster successivt ökat.

Flera av de kajer som idag tar emot last från våra kunder har en ålder på upp till 100 år. Kajernas standard varierar. Flera är, sett till sin ålder, i bra skick. Andra är mera märkta av ”tidens tand”.

Ett arbete tillsammans med kommunerna
Ansvaret för kajerna vilar på de kommuner där hamnarna är lokaliserade. Vänerhamn arrenderar marken, men kommunen äger frågan om när och hur anläggningarna ska granskas och åtgärdas.

– Den besiktning som nu pågår initierades av oss på Vänerhamn, men genomförs helt och hållet i kommunens regi, berättar Martin Lindskog, Teknisk chef på Vänerhamn.

Det är också kommunerna som, i samråd med Vänerhamn, tar beslut om vilka åtgärder som kommer att genomföras som konsekvens av besiktningarna.

Viktigt på både kort och lång sikt
Det som granskas är hela konstruktionen, från pålar, pålplintar, betongfundament och påbyggnad till statusen på balkar, palissader och isskydd.

Arbetet påbörjades i Kristinehamn under fjolåret men är nu full gång i de flesta av våra hamnar. Besiktningarna kommer sannolikt att kunna avslutas under 2020.

– För vår del är besiktningarna viktiga, både på kort och lång sikt, säger Martin Lindskog. Ur ett kort perspektiv är det viktigt att vi får kännedom om det finns skador som kan påverka vår verksamhet eller äventyrar säkerheten för oss Vänerhamnare. Ur ett längre perspektiv är det viktigt att känna till statusen på kajerna för att, tillsammans med kommunerna, i tid kunna utföra åtgärderna som krävs för att säkerställa att kajerna håller en lång tid framöver.

Kajbesiktning